Natječaj-informatika

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 13. Pravilnika o radu OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica od 10. srpnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-01/7, URBROJ: 2137-29-19-01/45) i članaka 5., 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica od 24. listopada 2019. godine (KLASA: 602-02/19-01/7, URBROJ: 2137-29-19-01/74), ravnateljica Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica dana 16. travnja 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

$11.     Učitelj/ica informatike - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme od 40 sati tjedno)

Mjesto rada: OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska 5, 48 000 Koprivnica

UVJETI:

Opći uvjeti prema Zakonu o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19) i posebni uvjeti prema članku 105. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članku 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/2019. i 75/2020.).

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

$1-        životopis,

$1-        diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

$1-        dokaz o državljanstvu,

$1-        uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano u vrijeme trajanja natječaja),

$1       elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u preslici ili kao eletronički zapis.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj82/08 i 69/17).

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica file:///D:/Skidanja/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja-OSANG.pdf

Obavijest o sadržaju i načinu procjene odnosno testiranja kandidata te o vremenu i mjestu održavanja bit će objavljena u roku 3 dana od isteka roka za dostavu prijave na natječaj na mrežnoj stranici škole http://www.osang-kc.hr/index.php/natjecaj.

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmtarati.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja (16.4.-24.4.2021.).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska ulica 5, 48 000 Koprivnica s naznakom „Za natječaj – učitelj informatike“.

Sve kandidate izvješćuje se u skladu s zakonskim odredbama. Kandidati će biti obaviješteni o izboru putem mrežne stranice škole www.osang-kc.hr.

KLASA: 602-02/21-01/68

URBROJ: 2137-29-21-01/1

Koprivnica, 16.4.2021.

                                                                                                                      Ravnateljica:

Gordana Gazdić Buhanec, dipl. ing. biol.

Natječaji

NATJEČAJI - KOLOVOZ 2023. 

                                                           Poziv na testiranje - produženi boravak 

                                                           Produženi boravak

                                                           Pomoćnici u nastavi

 

 

NATJEČAJI - TRAVANJ 2023. 

                                                           

                                                           Obavijest o odabiru - razredna nastava

                                                           Obavijest o odabiru - matematika

                                                           Poziv na testiranje - Razredna nastava

                                                           Obavijest o odabiru - Francuski jezik

                                                           Obavijest o odabiru - Priroda

                                                            Matematika

                                                            Razredna nastava

 

 

NATJEČAJI - OŽUJAK 2023. 

 

                                                           Poziv na testiranje - Njemački jezik

                                                            Njemački jezik

                                                            Francuski jezik

                                                            Priroda

 

 

NATJEČAJI - VELJAČA 2023. 

 

                                                            Poziv na testiranje - razredna nastava

                                                            Pomoćnici u nastavi

                                                       Razredna nastava

 

NATJEČAJI - SIJEČANJ 2023.

 

 

                                           Pomoćnici u nastavi  

                                                   Obavijest o izboru - pomoćnik u nastavi

                                                   Obavijest o izboru kuhara

                                                   Odluka o nezasnivanju radnog odnosa - pomoćnik u nastavi

 

 

NATJEČAJI - PROSINAC 2022.

 

                                         Poziv na testiranje  - kuhar   

                                         Engleski jezik 

                                                      Kuhar

                                                      Obavijest o izboru - spremačica

 

 

 

NATJEČAJI - STUDENI 2022.

                                        

                                        Odluka o neprovođenju testiranja - spremač

                                        Spremač - PŠ Jagnjedovec

 

 

 

NATJEČAJI - LISTOPAD 2022.

 

 

                                                Obavijesti o odabiru kandidata

                                                POZIVI NA TESTIRANJA

                                     Matematika - na određeno vrijeme

                                                 Matematika - na neodređeno vrijeme

                                                 Pedagog

                                                 Hrvatski jezik

                                                 Priroda

                                                 Geografija

                                                 Povijest

                                                 Razredna nastava

 

 

NATJEČAJI - RUJAN 2022.

 

                                                  Obavijest o izboru ravnatelja i Oduka o imenovanju

 

 

NATJEČAJI - KOLOVOZ 2022.

                                                          

                                                              Obavijest o završenom natječaju - pomoćnici u nastavi

                                                              Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice

                                               Pomoćnici u nastavi

 

 

 

NATJEČAJI - OŽUJAK 2022.

 

 

                                                         Obavijest o završenim natječajima

 

 

NATJEČAJI - VELJAČA 2022.

 

                                                          Matematika

                                            Poziv na testiranje - kuhar/ica

                                                     Engleski jezik

                                                          Kuhar/ica

 

 

NATJEČAJI - STUDENI 2021.

                                                        

                                                           Obavijest o odabiru - Informatika

                                                           Poziv na testiranje - Informatika

                                             Informatika

 

 

 

NATJEČAJI - LISTOPAD 2021.

 

                                                            Obavijesti o odabiru - natječaji u listopadu

                                                            Poziv na testiranje - natječaji u listopadu

                                             Informatika

                                                            Povijest

                                                            Matematika

                                                            Francuski jezik

                                                            Engleski jezik

                                                            Razredna nastava

                                                            Knjižničar

                                                            Socijalni pedagog

 

 

NATJEČAJI - SRPANJ 2021.

 

                                              

 

                                                 Pomoćnici u nastavi

 

 

 

 

 

NATJEČAJI - LIPANJ 2021.

                                              

                                                  Obavijest o odabiru - domar

 

 

NATJEČAJI - SVIBANJ 2021.

                                  

                                                             Poziv na testiranje - natječaj - domar  

                                                             Natječaj - domar  

 

 

NATJEČAJI - TRAVANJ 2021.

 

                                                              Poziv na testiranje - učitelj-ica informatike

                                                              Natječaj-Informatika     

 

NATJEČAJI - OŽUJAK 2021.

                                                                 Natječaj-Matematika

                                                  Poziv na testiranje - knjižničar-ka

                                                  Obavijest o izboru - računovodstveni referent

 

NATJEČAJI - VELJAČA  2021.

 

                                                               Odluka o nezasnivanju radnog odnosa-domar

                                                               Natjecaj - knjižničar

                                                               Poziv na testiranje - računovodstveni referent

                                                 Natječaj - domar

                                                 Natječaj - računovodstveni referent

 

NATJEČAJI - SIJEČANJ 2021. 

                                                   

                                                              Obavijest o nezasnivanju radnog odnosa - knjižničar/ka

 

 

NATJEČAJI - PROSINAC 2020. 

                                                              

                                                              Odluka o odabiru - TZK

                                        Poziv na testiranje - TZK

                                        Natječaj - knjižničar/ka

                                        Natječaj - Tjelesna i zdravstvena kultura

 

 

 

 

NATJEČAJI - STUDENI 2020. 

 

                                                            Obavijest o izboru - pomoćnik u nastavi

                                                            Obavijest o izboru - geografija

                                                            Obavijest o izboru - pedagog pripravnik

                                                            Prijava kandidata - pomoćnik u nastavi

                                                             Poziv na testiranje - geografija

                                                             Poziv na testiranje - knjižnjičar/ka

                                              Poziv na testiranje - pedagog pripravnik

                                                             Obavijest o izboru - matematika

                                                             Obavijest o izboru - razredna nastava

                                              Obavijest o izboru - spremač/ica

 

 

 

NATJEČAJI - LISTOPAD 2020.

 

                                              Geografija

                                              Poziv na testiranje - spremač/ica

                                                             Pripravništvo - pedagog

                                                             Stručni suradnik/ica – knjižničar/ka 

                                                             Spremač/ica

                                                             Razredna nastava - Jagnjedovec

                                              Matematika

                                                            Izvješće natječaj - kuhar

                                             Natječaj - kuhar (poziv na testiranje)

 

 

 

 

NATJEČAJI - KOLOVOZ 2020.

 

                                             Natječaj - kuhar

 

 

 

NATJEČAJI - LIPANJ 2020. 

 

                                             Pomoćnici u nastavi

 

 

NATJEČAJI - OŽUJAK 2020.

 

                                                        Odluka o poništenju natječaja - matematika  

                                                        Obavijest o odabiru - kuhar   

 

 

 

 

NATJEČAJI - VELJAČA 2020.

                      

                                                         Poziv na testiranje (Natjecaj-kuhar)                                                  

                                                         Natječaj - kuhar

                                                    Obavijest o završenom natječaju - engleski jezik

 

 

NATJEČAJI - SIJEČANJ 2020.

 

                                            Poziv_na_testiranje-natjecaj-engleski_jezik

                                                   Obavijest_kandidatima-pomocnik_u_nastavi

 

 

NATJEČAJI - PROSINAC 2019.

 

                                     Natjecaj-engleski jezik

                                                      Pomoćnici u nastavi

 

 

NATJEČAJI - LISTOPAD 2019.

 

                        Obavijest(izvješće)-kandidatima-pomoćnik_u_nastavi

                        Izvješća_o_natječajima_provedenima_u_listopadu

                    Natječaj_za_ravnatelja-icu_OS_ANG_2019

                        Natječaji (matematika-engleski_jezik-razredna_nastava)

                       Natječaji (stručno osposobljavanje - kuhar/ica)

                       Javni_poziv-pomoćnici_u_nastavi_OSANG

 

 

 

 

 

NATJEČAJI - SRPANJ 2019.

                         Obavijest kandidatima - pomoćnici u nastavi

                        Javni_poziv-pomoćnici_u_nastavi_OSANG

 

 

 

NATJEČAJI - TRAVANJ 2019.

 

                              Obavijest o završenom natječaju_spremač/ica

                        Obavijest-natjecaj_spremačica

 

 

NATJEČAJI - VELJAČA 2019. 

 

 

                                Obavijest-natjecaj_engleski_jezik

 

 

NATJEČAJI - PROSINAC 2018.

 

                        Završeni natječaji - obavijest kandidatima

                       Natječaj - razredna nastava

                       Natječaj - francuski jezik

 

 

 

NATJEČAJI - STUDENI 2018.

                            Natječaj - matematika

                      Obavijest_o_završenom_natječaju(matematika-priroda)

 

 

NATJEČAJI - LISTOPAD 2018. 

 

                           Natječaji-listopad

 

 

 

NATJEČAJI - RUJAN 2018. 

                           Natječaj - geograf i pedagog

 

 

NATJEČAJI - KOLOVOZ 2018.

 

                     Izvješće - pomoćnik_u_nastavi_kolovoz_2018

                           Javni poziv-pomoćnik_u_nastavi_kolovoz_2018

 

NATJEČAJI - VELJAČA 2018.

                   

                     Obavijest o završenom natječaju - matematika

 

 

NATJEČAJI - SIJEČANJ 2018.

 

                     

                             Natječaj - matematika

 

 

 

NATJEČAJI - PROSINAC 2017.

 

                             Obavijest o završenom natječaju - priroda

 

                             Natječaj - priroda
 

                            

 

NATJEČAJI - STUDENI 2017.

                             Odluka o poništenju dijela natječaja - engleski jezik 

                             Obavijest o provedenim natječajima    

                     

                            

NATJEČAJI - LISTOPAD 2017.

 

                              Natječaji - listopad_2017                               

                             Obavijest o završenom natječaju (tajnik/ica)

 

 

NATJEČAJI - RUJAN 2017.

 

                               Završen javni poziv za pomoćnike u nastavi 

                               Tajnik/tajnica - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 

 

 

 

NATJEČAJI - SRPANJ 2017.

 

                                Javni poziv za pomocnike u nastavi ODJEK III OS Antun Nemcic Gostovinski Kc

 

 

NATJEČAJI - OŽUJAK 2017.

 

                              Natječaj-ožujak_2017-fizika

                             Izvješće - ožujak 2017. - fizika

 

 

NATJEČAJI - SIJEČANJ 2017.

                    Izvješće - siječanj 2017. - hrvatski jezik

                             Natječaj - siječanj 2017. - hrvatski jezik

 

 

NATJEČAJI - STUDENI 2016.

                   

                            Natječaj - studeni 2016 - njemački jezik

 

NATJEČAJI - LISTOPAD 2016.

                   Izvješće razredna - njemački - fizika_listopad 2016

                            Izvješće - njemački jezik nepuno neodređeno_listopad 2016

                            Natječaji - listopad 2016.

 

NATJEČAJI - KOLOVOZ 2016.

 

                            Izvješće - pomoćnici u nastavi

                            Natječaj - pomoćnik u nastavi - kolovoz 2016

 

 

 NATJEČAJI - SRPANJ 2016.

 

                           

                            Natječaji - srpanj 2016

 

 

 

NATJEČAJI - SVIBANJ 2016.

 

                 Natjecaj razredna nastava svibanj 2016 - zamjena

                          Izvjesce spremacica svibanj 2016

 

 

 

NATJEČAJI - TRAVANJ 2016.

 

                Natječaj stručno osposobljavanje - Mjera HZZ-a

                 Natječaj Spremač/-ica u PŠ Jagnjedovec

 

 

 

NATJEČAJI - OŽUJAK 2016.

 

                        Izvješće - spremač/-ica PŠ Jagnjedovec

                 Natječaj Spremač/-ica u PŠ Jagnjedovec 

 


 

  

NATJEČAJI - SIJEČANJ 2016.

 

Datoteke za preuzimanje:

 

                 Izvjesce razredna nastava veljaca 2016

                 Izvjesce fizika veljaca 2016

              Natjecaj fizika sijecanj 2016-neodredeno

              Natjecaj razredna nastava sijecanj 2016 - zamjena

 


 

NATJEČAJI - STUDENI 2015.

 

 

Datoteke za preuzimanje:

              Natječaj spremač/-ica

              Izvješća o završenim  natječajima - studeni 2015.

 

 

 


 

NATJEČAJI - LISTOPAD 2015.

 

Datoteke za preuzimanje:

               Natjecaj engleski jezik listopad 2015

               Natjecaj hrvatski jezik listopad 2015

               Natjecaj matematika listopad 2015

               Natjecaj razredna nastava - zamjena Natasa Kovacevic

               Natjecaj razredna nastava PS Reka - zamjena Sanja Sikic

               Izvješća o završenim natječajima - listopad

 

 


 

 Neizbor po natjecaju - matematika


 

OŠ «Antun Nemčić Gostovinski»

Koprivnica

Školska 5

48000 Koprivnica

KLASA: 602-02/15-01/26

URBROJ: 2137-29-15-01/1

Koprivnica, 16.02.2015.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) ravnateljica Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica dana 16. veljače 2015. godine raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos:

- Učitelja/icu matematike, nepuno, neodređeno radno vrijeme (ukupno 9 sati tjedno), rad u Matičnoj školi – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Prema članku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o državljanstvu (domovnica),

-          dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma),

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni

     postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13 i 152/14).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam dana (8) od dana objave natječaja.

(od 17.02. do 25.02.2015.).

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska ulica 5.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni po izvršenom izboru.

Obavijest o izboru će biti objavljena na mrežnima stranicama škole www.osang-kc.hr.

 


 

Izvjesce o odabiru - fizika-veljaca


 

Izvjesce o natjecaju - razredna nastava-veljaca


 

OŠ «Antun Nemčić Gostovinski»

Koprivnica

Školska 5

48000 Koprivnica

KLASA: 602-02/15-01/16

URBROJ: 2137-29-15-01/1

Koprivnica, 21.1.2015.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) ravnateljica Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica 21. siječnja 2015. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

Učitelja/icu razredne nastave - puno, određeno radno vrijeme(zamjena), rad u Područnoj školi Reka (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13. i 152/14.).

.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o državljanstvu (domovnica),

-          dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma),

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni

     postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6

mjeseci.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13. i 152/14).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam dana (8) od dana objave natječaja.

(od 23.1. do 31.1.2015.).

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska ulica 5.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni po izvršenom izboru. Obavijest će biti objavljena na mrežnima stranicama škole www.osang-kc.hr.


 

OŠ «Antun Nemčić Gostovinski»

Koprivnica

Školska 5

48000 Koprivnica

KLASA: 602-02/15-01/46

URBROJ: 2137-29-15-01/1

Koprivnica, 21.1.2015.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13 i 152/14) ravnateljica Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica 21. siječnja 2015. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

Učitelja/icu fizike - nepuno, neodređeno radno vrijeme (32 sata tjedno), rad u Matičnoj školi – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti (preslike):

-          životopis,

-          dokaz o državljanstvu (domovnica),

-          dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma),

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni

     postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6

mjeseci.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12.,94/13 i 152/14).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam dana (8) od dana objave natječaja.

(od 23.1. do 31.1.2015.).

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska ulica 5.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni po izvršenom izboru. Obavijest će biti objavljena na mrežnima stranicama škole www.osang-kc.hr.


 

Obavijest o izboru - hrvatski jezik


 

OŠ «Antun Nemčić Gostovinski»

Koprivnica

Školska 5

48000 Koprivnica

KLASA: 602-02/15-01/24

URBROJ: 2137-29-15-01/1

Koprivnica, 2.1.2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13 i 152/14) ravnateljica Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica 2. siječnja 2015. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

Učitelja/icu hrvatskog jezika - puno, određeno radno vrijeme, zamjena (40 sata tjedno), rad u Matičnoj školi – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/08, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti (preslike):

-          životopis,

-          dokaz o državljanstvu (domovnica),

-          dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma),

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12.,94/13 i 152/14).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam dana (8) od dana objave natječaja.

(od 02.1. do 10.1.2015.).

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska ulica 5.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni po izvršenom izboru. Obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama škole www.osang-kc.hr