La(R)a - Lančana (Re)Akcija 2021.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2021. godine učenici četvrtog razreda Područne škole Reka su sa socijalnom pedagoginjom i razrednom učiteljicom sudjelovali u programu La(R)a.

Program je namijenjen učenicima četvrtog razreda s ciljem osnaživanja u snalaženju u svakodnevnim situacijama kroz učenje i vježbanje socijalnih vještina. Realiziran je kroz 8 radionica na satovima razrednog odjela.

Socijalne vještine koje su učenici usvojili: predstavljanje i upoznavanje, slušanje, prepoznavanje i iskazivanje osjećaja, kontrola ljutnje, rješavanje problema, empatija i suradnja. Svaka radionica sadrži igru, najavu vještine, demonstraciju vještine, poučavanje, igranje uloga, evaluaciju, samoevaluaciju i domaću zadaću. Učenici su na kraju svake radionice dobili sažetak obrađene socijalne vještine čime se željelo potaknuti djecu da primjene vještinu i u obiteljskom domu te da roditelji pohvale djecu kada primijete da u svakodnevnom životu koriste naučeno.

                                                                                Socijalna pedagoginja Mihaela Telebar

lara