Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Školski odbor Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica upisano u zemljišnoknjižni uložak zk.ul.br. 1404, kčbr. 1537, ukupne površine 1.9279 ha. Dužina zakupa je 5 (pet) godina. Namjena nekretnine je sjetva poljoprivrednih kultura.

Natjecati se mogu fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe s sjedištem registriranim na području Republike Hrvatske. Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja, onaj koji uz ispunjene uvjete iz natječaja ponudi najviši iznos.

Početna cijena zakupnine je 100 eura/ha godišnje.

Ponuda za natječaj mora sadržavati:

- ime i prezime, OIB te adresu za fizičke osobe, a naziv i sjedište s OIB-om za pravne osobe,

- visinu ponuđenog iznosa zakupnine, s time da ne može biti niža od početne cijene (ispisan brojkom i slovima),

- mjesto i datum sastavljanja ponude te vlastoručni potpis ponuditelja.

Uz ponudu treba priložiti:

-       presliku domovnice (za fizičke osobe), presliku izvatka iz sudskog registra (za pravne osobe).

Pisane ponude dostavljaju se poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska 5, 48 000 Koprivnica s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – NE OTVARAJ –„ u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica zadržava pravo da ne odabere ni jednu od pristiglih ponuda.

O rezultatima natječaja svi ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.

Natječaj je objavljen 19. travnja 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole i u Glasu Podravine.